Literatuur en bronnen

Literatuur

Abeling, R.P., Coene S.A., Harmanni, R.
Onroerend/roerend.
Een indicatieve inventarisatie van het aantal ensembles in Nederland.
Zeist, 2000

Adviescommissie Wet tot behoud van cultuurbezit
Wet tot behoud van cultuurbezit.
Een evaluatie van de werking van de wet.
Den Haag, 1999

Barkhuysen, T., Claessens, M.
Zorgvuldige omgang met kunst in het publiek domein.
Bouwstenen voor een toekomstbestendige regeling.
Houten, 2014

Barkhuysen, T., Claessens, M.
Naar een zorgvuldige omgang met particulier en openbaar kunstbezit via de nieuwe Erfgoedwet.
In: Nederlands Juristenblad, afl. 39 (pagina 2731-2738), 2015

Belder, L.P.C.
The legal protection of cultural heritage in international law.
And it’s implementation in Dutch law (dissertatie Universiteit Utrecht).
2013

Boer, T. de
editors: Groenhuijsen, E., Hondius, A., Soeteman, A.
Van Wie is de Mona Lisa?
Over culturele identiteit en globalisering.
In: Recht in geding, (pagina 161-174), Den Haag, 2014

Boll, J.M.
‘Compositie met twee lijnen’ ofwel ‘het eigenaardige karakter van het eigendomsrecht van overheidslichamen op kunstvoorwerpen’ en de ‘Wet Cultuurbezit’
In: RM Themis (pagina 125-135),
1989

Bruijn, I. de
Intern rapport i.o.v. Elst, D. van
Wet tot behoud van cultuurbezit.
Ontwikkeling van de wet sedert 2000.

Den Haag, 2014

Duparc, F.J.
Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed.
Den Haag, 1975

Ethische Codecommissie voor Musea
Advies inzake afstoting van beschermwaardige objecten bij sluiting van een museum.
2018

Goede, P. de, Schrijvers, E., Visser, M. de (red.)
Filantropie op de grens van overheid en markt (Verkenningen WWR)
Den Haag, 2018

Inspectie Cultuurbezit
Beheer Rijkscollectie 1994 – 1999.
Den Haag, 2000

Inspectie Cultuurbezit
Intern rapport
Wet tot behoud van cultuurbezit.
Korte geschiedenis, betekenis in international verband, belang van het Nederlands Cultuurbehoud, evaluatie van procedures en functioneren.
2004

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
Toezichtskader Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.
www.inspectie-oe.nl
2019

Kunsten Limburg, Monumentwacht Limburg
Eindrapport pilotproject
Een waakzaam oog voor het religieuze erfgoed in Limburg.
2013

Ministerie van OCW, Boekmanstichting
Cultuurbeleid in Nederland,
Den Haag/Amsterdam, 2007

Peters, Th.
Is het enthousiasme over de nieuwe Erfgoedwet terecht?
In: Gst 2015/121.
2015

Pots, R.
Cultuur, Koningen en democraten.
Overheid & cultuur in Nederland.
Amsterdam, 2000

Pronk, T.
Wet tot behoud van cultuurbezit.
Boekmancahier jrg. 3, nr. 10 (pagina 388-406), 1991

Raad voor Cultuur
Advies Actualisering WBC-lijst, wet tot behoud van cultuurbezit.
Den Haag, 2001

Raad voor Cultuur
Advies Cultuurbestel 2021 – 2024.
Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur.
Den Haag, 2019

Raad voor Cultuur
Sectoradvies Musea.
In wankel evenwicht.
Den Haag, 2018

Stuers, V.E.L. de
Holland op zijn smalst.
In: De Gids (blz 320-403)
1872

Vlies, I.C. van der (red.),
De kunst en het recht
Den Haag, 2005

Vlies, I.C. van der (red.)
Kunst, recht en geld
Den Haag, 2012

Vlies, I.C. van der (red.)
Kunst, recht en beleid
Den Haag, 2012

Werkgroep onroerend/roerend
Rapport opgesteld i.o.v Directeurenoverleg Cultuurdiensten.
Van object naar samenhang.
De instandhouding van ensembles van onroerend en roerend cultureel erfgoed.
Den Haag, 2004

Bronnen

Archief Commissie Wet tot Behoud Cultuurbezit,
Archief RCE (RCE-167)

Code de Patrimoine
legifrance.gouv.fr

Decreet houdende
bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang
kunstenenerfgoed.be

Erfgoedinspectie
Brochure
Wet tot behoud van cultuurbezit.
2007

Inspectie Cultuurbezit Ministerie van OCW
Brochure
Inspectie rijkscollecties.

Wet Behoud Cultuurbezit, EU regelingen Cultuurgoederen, Risicobeheer rijksmusea.
2003

Kamerstukken

Kulturgutschutz
kulturgutschutz-deutschland.de

Staatsblad

Staatscourant

UK Export Licensing for Cultural Goods
Procedures and guidance for exporters of works of art and other cultural goods, An Arts Council England Notice.
artscouncil.org.uk
2018

 

Adviesaanvraag Van terughoudend
naar betrokken
Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Juridische analyse Wet- en regelgeving in de ons omringende landen Literatuur en bronnen